Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2024-03-02

1. Εισαγωγή

Η PROSERVICES (“εμείς” ή “μας”) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπού μας.

2.Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μας:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλεφωνικό νούμερο

3.Πώς συλλέγουμε πληροφορίες

Συλλέγουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, την οποία οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν οικειοθελώς για να επικοινωνήσουν μαζί μας.

4.Σκοπός συλλογής

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας με τους πελάτες μας σχετικά με τα ερωτήματά τους, τα αιτήματα τους για λήψη προσφοράς απο εμάς και την παροχή βοήθειας.

5.Κοινή χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Δεν κοινοποιούμε ούτε αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.

6.Ασφάλεια δεδομένων

Κατανοούμε τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Ωστόσο, σημειώστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης ή αποθήκευσης μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.

7.Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του. Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, διαγράφουμε αμέσως τα προσωπικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων μας.

8.Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

9.Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών

Προς το παρόν, οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Εάν θέλετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

10.Παραβιάσεις δεδομένων ή συμβάντα ασφαλείας

Δεν χειριζόμαστε ούτε αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες με τρόπο που ενέχει σημαντικό κίνδυνο για παραβιάσεις δεδομένων ή συμβάντα ασφαλείας.

11.Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών

Δεν συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP ή πληροφορίες συσκευής.

12.Ηλικιακός περιορισμός

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών.

13.Ειδικοί Κανονισμοί ή Απαιτήσεις

a.Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Ως οργανισμός που δραστηριοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ, η PROSERVICES δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα ακόλουθα σημεία περιγράφουν την προσέγγισή μας στη συμμόρφωση με τον GDPR:

 • Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας: Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε νόμιμες βάσεις, όπως η αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, η προστασία ζωτικών συμφερόντων, η συναίνεση ή τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή τρίτου μέρους.
 • Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων: Σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, αντίρρησης και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και δημιουργίας προφίλ.
 • Νόμιμη Μεταφορά Δεδομένων: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR για τέτοιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλων διασφαλίσεων, όπως τυπικών συμβατικών ρητρών ή βάσει αποφάσεων επάρκειας.
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ): Από 2023-06-30, η PROSERVICES δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σύμφωνα με τον GDPR λόγω της φύσης και της κλίμακας των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων μας. Ωστόσο, έχουμε ορίσει ένα υπεύθυνο άτομο που επιβλέπει τις πρακτικές προστασίας δεδομένων μας και μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6971634208 για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • Εκτιμήσεις Επιπτώσεων Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): Διενεργούμε ΕΑΠ, όπου χρειάζεται, για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας στο απόρρητο των ατόμων και να εφαρμόσουμε μέτρα για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων.
 • Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα: Διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
 • Ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων: Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αναφορά τέτοιων παραβιάσεων στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα επηρεαζόμενα άτομα, όπου απαιτείται από τον GDPR.
 • Περίοδοι διατήρησης: Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη νομικές, συμβατικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

β.Άλλοι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί
Εκτός από τον GDPR, συμμορφωνόμαστε με οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Σύγκριση Ακινήτων

Σύγκριση